Journal publication : ACS Nano

Haomin Chen, Donghwi Cho, Kwonhwan Ko, Caiyan Qin, Minsoo P. Kim, Heng Zhang, Jeng-Hun Lee, Eunyoung Kim, Dawon Park, Xi Shen, Jinglei Yang, Hyunhyub Ko, Jung-Wuk Hong*, Jang-Kyo Kim*, and Seokwoo Jeon* “Interdigitated Three-Dimensional Heterogeneous Nanocomposites for High-Performance Mechanochromic Smart Membranes”, ACS Nano, 2022, 16, 68-77.