Journal publication: Nano Research

Seongdong Lim, Doo-Seung Um, Minjeong Ha, Qianpeng Zhang, Youngsu Lee, Yuanjing Lin, Zhiyong Fan, and Hyunhyub Ko*,“Broadband omnidirectional light detection in flexible and hierarchical ZnO/Si heterojunction photodiodes”, Nano Res., 2016, ASAP